Jeroen Novak, Praktijk voor Psychiatrie te Breda, Psychiater

EVEN VOORSTELLEN

Jeroen Novak, Praktijk voor Psychiatrie is een zelfstandig gevestigde praktijk voor ambulante psychiatrie en psychotherapie en is gevestigd ten zuiden van het centrum van Breda.

 

Ik ben sinds 1999 werkzaam binnen de psychiatrie en sinds 2011 in de functie van psychiater. Tijdens de eerste jaren heb ik met veel plezier gewerkt binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en heb daar veel geleerd op gebied van systeem/gezins benadering en de gevolgen van psycho-sociale problematiek op de ontwikkeling van mensen. In de laatste fase van mijn specialisatie heb ik besloten om mij vooral op het behandelen van volwassenen (leeftijden van 18 tot 70 jaar) te richten en heb hierbij veel geprofiteerd van de kennis die ik binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie heb opgedaan. Afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van verschillende psychiatrische stoornissen, in het bijzonder op gebied van complexe psychotrauma (PTSS), angst-, dwang- en paniekstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast heb ik uitgebreide ervaring met de behandeling van depressie, ADHD en autisme spectrumstoornissen.

 

De wens om een eigen praktijk voor psychiatrie te starten is geleidelijk gegroeid. Om in de huidige tijd, waarin overheid, zorgverzekeringen en gezondheidszorginstellingen vaak terecht, maar soms extreme maatregelen nemen om de kosten van de zorg binnen de perken te houden, om te kunnen gaan met de toenemende werkdruk heb ik in 2015 besloten om deze wens uit te werken. Hierbij is mijn doel geweest om te laten zien dat kwalitatief goede zorg en een plezierige werkomgeving niet alleen samen kunnen gaan, maar elkaar kunnen versterken. Ik heb dan ook met veel enthousiasme uitgekeken naar het moment waarop de praktijk begin november 2015 zijn deuren zal openen.

vrijgevestigd psychiater breda praktijk voor psychiatrie te Breda, https://www.google.nl/#q=psychiater+breda, www.jeroennovak.nl, www.jeroennovak.com, www.psyq.nl, www.breda.nl, https://www.google.nl/#q=psychiatrie+breda, Jeroen Novak, Praktijk voor Psychiatrie, Ginnekenweg 88, 4818 JH Breda, 0633006131

 

DIAGNOSTIEK - BEHANDELING - SUPERVISIE - LEERTHERAPIE - COACHING

CONTACT FORMULIER

WAT BEHANDELEN WE

Men spreekt van een psychiatrische aandoening (stoornis of ziekte) als er als gevolg van psychisch lijden in het dagelijks functioneren en welzijn ernstige beperkingen worden ervaren. Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van psychiatrische aandoeningen.

PSYCHOTRAUMA

Mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben overwegend last van angst, somberheid, wantrouwen, herbelevingen, dissociatie en hallucinaties (dingen zien of horen die andere mensen niet zien of horen) als gevolg van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen in het verre verleden of meer recent hebben plaats gevonden.

ANGSTSTOORNISSEN

Angst is een emotie die noodzakelijk is om te bepalen of iets wel of niet goed dan wel veilig is. Echter, als deze emotie doorslaat en qua intensiteit niet meer passend is bij de gebeurtenis, kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor beoordelingsvermogen, functioneren en zelfvertrouwen. Paniek is een plotseling opkomende aanval van angst, gepaard gaand met een scala van lichamelijke verschijnselen, waarbij de persoon bang is om dood te gaan, gek te worden of de controle over zichzelf te verliezen. Vermijding is vaak een gevolg van angst en paniek en kan flinke beperkingen in het dagelijks leven geven.

PERSOONLIJKHEIDS-PROBLEMATIEK

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben last van regelmatig terugkerende hevige stemmingsklachten, zoals somberheid, angst, verdriet en woede. Ze ervaren hierbij het gevoel dat ze weinig controle hebben over deze terugkerende emoties en dat deze emoties bepalend zijn voor het dagelijks functioneren. Hierbij spelen patronen van voelen, denken en vervolgens handelen een belangrijke rol bij deze terugkerende stemmingsklachten. Deze patronen zijn in de meeste gevallen al in de jeugd erin gesleten en zijn vaak het gevolg van aanleg (erfelijke factoren) en gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld onvoldoende gezien zijn door ouders, langdurig gepest zijn of veelvuldig negatief bekritiseerd zijn. Hierbij hebben mensen zichzelf vaardigheden aangeleerd om met deze gebeurtenissen om te kunnen gaan. In die fase van het leven waren dit meestal beschermende patronen en dus overwegend functioneel. Deze patronen kunnen echter in andere levensfases disfunctioneel raken en dus belemmerend werken op functioneren en welzijn.

Ik ga ervan uit dat het lichaam en de geest van nature zichzelf kunnen herstellen, echter in perioden van ernstige ziekte of hevige stress kan ondersteuning wenselijk en soms zelfs noodzakelijk zijn.

BEHANDELING

De behandeling zal gericht zijn op het volledig of voldoende terugdringen van de psychische klachten en indien wenselijk het beperken van het risico op herhaling in de toekomst. Ondersteuning in de vorm van psychiatrische behandeling kan bestaan uit psychotherapie, farmacotherapie of een combinatie van beide. Welke vorm van behandeling is voor ieder mens verschillend. De psychiater kan adviezen geven over de vorm van behandeling, maar de visie van de patiënt op zijn genezings(herstel)proces is meestal doorslaggevend voor de vorm van behandeling. Dit (terug) krijgen van autonomie is een belangrijke stap in de groei van zelfvertrouwen en trots en hiermee herstel.

DIAGNOSTIEK

PSYCHOTHERAPIE

MEDICATIE

OVERIG AANBOD

Bij diagnostiek zal het scala aan psychische klachten en achtergrondinformatie (o.a. familiare belasting voor psychische ziekten, voorgeschiedenis, ingrijpende levensgebeurtenissen, leefomstandigheden, iemands karakter, temperament en copingsmechanismen) in kaart worden gebracht en hieruit zal een beschrijvende diagnose worden vormt. Een goede diagnose in combinatie met een heldere hulpvraag is noodzakelijk voor het opstellen van een behandelplan.

Middels inzichtgevende gesprekken zal gewerkt worden met als doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken

Bij psychotherapie zullen technieken gebruikt worden uit de cliëntgerichte psychotherapie, EMDR, EFT (emotion focussed therapy) en systeemtherapie.

Afhankelijk van de ernst, duur en aard van de psychische aandoening kan overwogen worden om medicatie in te zetten om het genezingsproces te ondersteunen. Indien een persoon reeds gebruikt maakt van psychomedicatie, zal deze medicatie geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden.

U kunt bij de praktijk ook terecht voor beroepsgerelateerde, opleidingsgerelateerde of ontwikkelingsgerelateerde begeleiding, zoals supervisie, leertherapie of coaching.

Sinds 1 januari 2018 is de praktijk gesloten.

Voor overleg of informatie kan contact opgenomen worden via e-mail: info@jeroennovak.nl

KOSTEN

Wat zijn de kosten van een behandeling?

De kosten van een behandeling zijn vooraf niet of zeer moeilijk aan te geven omdat deze door verschillende factoren bepaald worden. In Nederland gebeurt de zorgfinanciering volgens een stelsel dat gebaseerd is op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Iedere behandeling die u krijgt, komt overeen met een DBC-code. Een DBC benoemt elke activiteit van de geleverde zorg. De DBC's zijn gebaseerd op de diagnose(s), de tijdsregistratie van directe (gespreks-, telefoon- en e-mailtijd) en indirecte (verslaggeving, overleg met de huisarts, etc.) tijd. Alle GGZ-DBC's vallen in de basisverzekering en worden, afhankelijk van uw verzekering, deels tot volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De declaraties zijn gebaseerd op de DBC-GGZ. De bedragen voor een behandeling (DBC) zijn standaardtarieven en worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Informatie over de DBC's en de daaraan gekoppelde bedragen kunt vinden op de website van de NZa (www.nza.nl).

 

 

Wat wordt vergoed?

De financiering van de GGZ-zorg is jaarlijks aan veranderingen onderhevig. Dit kan het voor u als patiënt onoverzichtelijk maken.

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars en dit heeft gevolgen voor de vergoeding en declaratie.

Wanneer u een restitutie-verzekering heeft, dan bent u vrij in het kiezen van uw zorgverlener en wordt de behandeling bij Jeroen Novak door uw zorgverzekering vergoed.

Wanneer u een natura-verzekering heeft, dan bent u afhankelijk van wat er in uw polisvoorwaarden beschreven staat. Vanwege de grote variëteit aan polissen kunnen wij u geen uitsluitsel geven over wat uw zorgverzekering wel of niet zal vergoeden. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden en vergoedingen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

 

Waar moet u rekening mee houden?

Omdat de praktijk geen contracten heeft met zorgverzekeraars zal aan het einde van ieder behandeljaar of bij afsluiting van de behandeling de nota naar u toegestuurd worden. U dient zelf zorg te dragen voor betaling van de nota en het indienen van de nota bij uw zorgverzekeraar. Daar de nota slechts eens per jaar wordt verstuurd, kan het soms een groot bedrag betreffen.

Afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico die u met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken, zult u na afloop van de behandeling rekening moeten houden met dit bedrag dat u aan uw zorgverzekering dient te voldoen. Dit bedrag is over 2015 wettelijk vastgelegd op 375 euro, maar kunt u bij uw zorgverzekeraar verhoogd hebben.

 

 

Wat wordt niet vergoed?

De behandelingen waarvoor geen verwijzing naar een gespecialiseerde tweedelijns GGZ-zorg bestaat, worden niet vergoed. U dient altijd een verwijzing te hebben van uw huisarts voordat u zich kunt aanmelden bij onze praktijk. Behandelingen die betrekking hebben op aanpassingsstoornissen, coaching van carrière-, zingevings- en balansvraagstukken worden door de zorgverzekeraars niet vergoed. Voor de tarieven en vragen hierover kunt u met de praktijk contact opnemen.

ALGEMENE INFORMATIE

Behandeling bij een vrijgevestigd psychiater kent een aantal voordelen ten opzichte van behandeling bij een grote GGZ instelling. Zo is vrij snel duidelijk bij wie je in behandeling komt en zijn de lijntjes kort en duidelijk. Echter zijn er ook beperkingen, zoals het op beperkte tijden telefonisch bereikbaar zijn en het ontbreken van een crisis- of weekend/avond dienst. Lees hierover meer via de onderstaande kopjes.

Het kwaliteitsstatuut is per e-mail op te vragen en ligt ter inzage in de praktijk.

CONTACT

Voor overleg of vragen kunt u contact opnemen via e-mail: info@jeroennovak.nl.

BEREIKEN

CONTACT

Jeroen Novak, Praktijk voor Psychiatrie

 

info@jeroennovak.nl

BIG reg. no. 59065084501

 

KvK inschrijfno. 64190234

 

AGB code arts 03067551

 

AGB code praktijk 03095399

ADRES

 

OPENBAAR VERVOER

 

PARKEREN

 

ROUTE

2015 © BY JEROEN NOVAK

 

ALGEMEEN

PRAKTIJK